סוגיות בהערכת שווי שותפות

דף הבית » מאמרים » סוגיות בהערכת שווי שותפות

מספר סוגיות בהערכת שווי שותפות

בבואנו להעריך שווי שותפות, אנו נתקלים במספר נקודות האופייניות לשותפות ואשר מייחדות אותה בהשוואה לחברה בע"מ:  

הון השותפות

בשותפות, לא ייתכן מצב בו קיימת "יתרת רווח שלא יועדה" שכן, כל תוצאות הפעולות של השותפות נזקפות בתום השנה לחשבונם האישי של השותפים.

תוצאות אלו המיוחסות לשותפים מהוות את הבסיס לקביעת חבות המס האישי השנתי של כל שותף.

הפרקטיקה הנהוגה היא כי בגין משיכות השותפים מחויב חשבונם האישי בשותפות, אשר אמור להיות מזוכה בסוף השנה בחלקם ברווח. לפיכך, יתרת הרווח בשותפות תתאפס תמיד בתום השנה, ואילו יתרתו האישית של כל שותף היא פועל יוצא של משיכותיו בפועל. יתרה זו יכול שתהייה בחובה (עודף משיכות על פני חלק השותף ברווח השנתי) או בזכות (מצב הפוך).

בדוחות הכספיים של שותפות לא נכללות, בדרך כלל, הוצאות שכר ומשכורות של בעלי השותפות, שכן, כפי שנאמר, הכנסת השותפות משויכת באופן אוטומטי לשותפים ומהווה את הבסיס לחישוב המס האישי של כל אחד מהם.

בהינתן מצב זה יש לערוך "התאמת הון" בכדי להעריך מהו ההון  העצמי בפועל של השותפות ליום ביצוע הערכת השווי.

ייתכנו שני מצבים:

1. אם משכו השותפים בדיוק את רווחי כל שנה – אזי הון השותפות ("יתרת הרווח") הינה אפס, כמו גם חשבון החו"ז של השותפים.

2. אם, מסיבה כלשהיא, משכו פחות מרווחי השותפות אזי, גם במקרה זה יתרת רווחי השותפות עומדת על אפס, אבל השותפים נמצאים ביתרת זכות המלמדת על סך הרווחים שמסיבה כלשהיא לא נמשך. 

ניתן לראות זאת מזווית אחרת: לאורך השנה, משיכות השותפים אמורות להתנהל אל מול חשבון העו"ש של השותפות. לפיכך, אמור חשבון השותפים להיות ביתרת חובה עד תום השנה, מועד בו מזוכה חשבון השותפים ברווח שנצבר לאותה שנה. לפיכך, בהגדרה, לא יכול להיות הון בשותפות.

לפיכך, יתרות החו"ז של השותפים מהוות את ה"הון העצמי" של השותפות.

 

 

"נירמול" בגין מנהלים שלא מושכים שכר

כאמור, מקובל לראות בדוחות השותפות מצב בו "הוצאות הנהלה וכלליות" לא כוללות את שכר המנהלים – הוצאה שהיא יסודית ובסיסית בכל גוף עסקי.

לשם השוואת השותפות לחברה בע"מ, יש לקחת בחשבון שכר מנהלים, שכר "נורמטיבי" אשר היה משולם למנהלים מקצועיים אם מדובר היה בחברה בע"מ.

שיעור המס

כפי שהוסבר לעיל,השותפות אינה נישום לצרכי מס הכנסה, ורווחיה מחולקים בין השותפים.

על חברה בע"מ, לעומת זאת, חלים שיעורי מס בהתאם לנהוג. לפיכך, בחישוב תוצאות הפעולות העתידיות של שותפות לאורך שנות התחזית ובשנה מייצגת ("שנה טרמינלית") יש להתחשב בשיעורי המס שיחולו.

 

עלינו לשים לב לנקודות אלו בבואנו להעריך שווי תפעולי ושווי אקוויטי של שותפות.

 

נעם פרדס, רואה חשבון, כלכלן
האתר שלי: http://www.pl-group.co.il/

 

אנו מתמחים במתן חוות דעת כלכליות בתיקי בתי משפט בתחומים: אומדן נזקים כלכליים, הערכת הפסדים, הפסדי שכר והשתכרות, הערכת שווי לחברות ושותפויות, בדיקות נאותות חשבונאיות (Due Diligenceׂׂׂ), חישובי איזון משאבים.…

תפריט נגישות