תקנון

דף הבית » תקנון

 אתר proexperts.co.il (”האתר") מאפשר לך הגולש (להלן: "המשתמש") גישה לאינדקס מומחים ו/או עורכי דין. כמו כן, האתר מאפשר לכם – מומחים בתחומי התמחות ספציפיים (להלן "המומחה") ולעורכי-דין (להלן: "עורך הדין") – לפרסם את השירותים הניתנים על-ידכם באמצעות העלאת פרופיל אישי בהתאם לתנאי אתר זה.  שימושכם באתר ובמידע הנמצא באתר כפוף לתנאי תקנון זה. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. השימוש באתר כפוף להסכמתך לתנאי תקנון זה.

באם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר שימוש באתר מהווה הסכמתך בפועל לתנאים המפורטים להלן:

 1. תנאי תקנון זה ניתנים לשינוי על-ידי האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים להיות כפוף לשינויים אלה.
 2. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי השימוש באתר ניתן במצבו הנוכחי (AS IS).
 3. באתר מצויים קישורים לדפי אינטרנט ו/או לאתרים /או לתכנים ו/או מידע ו/או כל תוכן אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי ("מידע מקושר") וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או כל תוכן אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי ("תכני צד שלישי").
 4. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שתכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי מכילים מידע משפטי ו/או מידע רפואי שאינו מהווה יעוץ משפטי או רפואי כלשהו למשתמש על-ידי האתר ו/או מי מטעמו.
 5. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.
 6. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם, ובכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.
 7. לא תהיה למשתמש או למומחה או לעורך דין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.
 8. המשתמש או המומחה או עורך הדין  מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או מפעיליו ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושו של המשתמש באתר.
 9. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של האתר ובעליו, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.
 10. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ בכל דרך אחרת: (א) כל ו/או חלק מן הרכיבים (ב) כל ו/או חלק מן התכנים המצויים באתר ו/או מידע מקושר ו/או תכני צד שלישי למטרות שאינן חוסות תחת דוקטרינת השימוש ההוגן מבלי לקבל הרשאה מפורשת מבעל הזכויות בהם.
 11. במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל נציגי האתר באמצעות מערכת הפניות ולמסור את כל הפרטים הרלוונטיים. עם קבלתה, ייבדק תוכן הפנייה ובמידה וימצא, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו, כי קיימות ראיות מספיקות לפגיעה בזכות כלשהי ו/או ביצוע עבירה, יוסר המידע נשוא הפנייה.
 12. המעלה תכנים לאתר זה מאפשר בכך לאתר לעשות שימוש בתכנים המועלים לצורך הופעתם באתר זה.
 13. תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות. הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.
 14. לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של האתר ו/או מי מטעמו.
 15. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי האתר בלבד שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.
 16. המומחה או עורך הדין רשאי בכל עת להפסיק את הפרסום באתר תוך הודעה מוקדמת של 14 ימים. האתר רשאי לבטל את חברות המומחה או את הפרסום באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 17. מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון יהיה בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

הצהרת נגישות

אתר זה עומד בדרישות התקנות לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013. התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

חברתנו שואפת לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור לרבות ציבור בעלי המוגבלויות, השקענו מאמצים רבים במטרה לאפשר, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי ציבור זה. הנגשת האתר בוצעה לרמה AA לפי תקן ישראלי 5568 (המובסס על התקן עולמי WCAG 2.0).

כיצד הנגישות באה לידי ביטוי באתר אפשרות ניווט באמצעות מקלדת בלבד וזיהוי קל של האזור אשר בפוקוס שינוי ניגודיות צבעים (צבע רקע כהה) כפתורי עצירה והפעלה של גלריות הדגשת קישורים (מופעל בעת שינוי ניגודיות צבעים) שינוי צבע טקסט וצבע רקע עבור לקוי ראיה ועיוורי צבעים (מופעל בעת שינוי ניגודיות צבעים) תיאור טקסטואלי לתמונות ואייקונים עבור טכנולוגיות מסייעות הנגשת תפריטים, טפסים, היררכיית כותרות, רכיב טאבים, חלונות קופצים ועוד מפת אתר עבור גישה קלה ומהירה לדפי האתר השונים הצהרת נגישות עם הסבר על תאימות, פערים ואחראי נגישות

התאמת הנגישות נבדקה באמצעי עזר כגון מסכים ומכשירים שונים, וכללה שימוש טכנולוגיות מסייעות מסוג קורא מסך (NVDA) .

הערה: שינוי גודל הגופן מתבצע באמצעות המקלדת, עבור הגדלת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl +, עבור הקטנת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl –

כיצד להשתמש בתוסף הנגישות תוסף הנגישות פעיל כל הזמן באתר ואין צורך בפעולה מיוחד כלשהי ע"מ להפעילו, לחיצה על כפתור שינוי הצבעים בתוסף מבצע שינוי צבע רקע, שינוי צבע טקסט והדגשת קישורים. ניווט באמצעות מקלדת ע"י שימוש בכפתור TAB לדילוג לאזורי תוכן שונים.

תאימות דפדפנים האתר נבדק בדפדפנים: כרום (google chrome) אקספלורר, אדג' ומוזילה פיירפוקס (mozilla firefox) בגרסאות האחרונות שלהם.

פרטי אחראי נגישות בחברה יואב רונקין yoav@ronkinlaw.co.il

טלפון 03-6952017
הבהרה לצערנו למרות המאמצים והמשאבים הרבים שהשקענו בהנגשת האתר ייתכן ועדיין חלק מהתכנים פחות מונגשים, ולכן אם בכל זאת נתקלתם בפער בהנגשה אשר מפריע ומקשה על גלישה תקינה וקלה באתר – נשמח לקבל פנייתכם בנושא. עמכם הסליחה מראש.

אם נתקלתם בבעיה, אנא צרו עמנו קשר בטלפון 03-6952017, במייל yoav@ronkinlaw.co.il או בטופס צור קשר.

תפריט נגישות